Burdur Haberlerim

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Siyaset
  4. »
  5. Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Şurasında

Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Şurasında

SoleKinG SoleKinG -
10 0

Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ilişkin planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’nin birinci 5 unsuru kabul edildi.

Teklifle doğal ve turistik kıymetler açısından büyük ehemmiyete sahip Uludağ Alanı’nın, doğal sit alanları ve öteki korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve gibisi kaynak kıymetlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile alanda yürütülen faaliyetlere ait mevzular düzenleniyor.

Kabul edilen unsurlara nazaran, Uludağ Alanı’na denetimli girişi ve alanın güvenliğinin sağlanması temel olacak. Ulaşım, giriş denetimi, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek fiyatlar ile Uludağ’dan faydalanma şartlarına yönelik yordam ve temeller, Uludağ Alan Başkanlığınca belirlenecek.

Uludağ Alanı’nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait yapılacak her cins plan, proje, uygulama, iş ve süreçler, Uludağ Alan Komitesi kararları uyarınca yürütülecek.

Uludağ Alanı’nda yapılacak uygulamalar; meri planlar, geçiş devri muhafaza asılları, kullanma kaideleri Uludağ Alan Kurulu kararlarına nazaran yürütülecek. Uludağ Alanı’nda her türlü muhalif uygulamanın giderilmesini sağlamak, muhalif uygulamaya bahis yapı ve tesisleri yıkmak yahut yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığının yetkisinde olacak.

Uludağ Alanı’nda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve gibisi tesisler kurulamayacak. Lakin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel Maden Kanunu kararlarınca işletme ruhsatı almış alanlarda, Alan Komitesince belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülebilecek. Bunun dışında madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek.

Uludağ Alanı’ndaki kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yahut yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışındaki Hazinenin özel mülkiyetinde yahut devletin karar ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha evvel Ulusal Parklar Kanunu mucibince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli yahut bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu karar uygulanmayacak.

Uludağ Alanı’nda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön müsaade verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön müsaade ve kullanma müsaadesi verilmesi üzere süreçler Uludağ Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak. Lakin bu taşınmazlardan turizm maksatlı kullanılmasında fayda görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Uludağ Alanı’nda zilyetlik, imar yahut ihya yoluyla toprak kazanılamayacak.

Özel yangın söndürme planı

Uludağ Alanı’ndaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla çabada Tarım ve Orman Bakanlığınca dayanak ve işbirliği sağlanacak. Uludağ Alanı için özel yangın söndürme planı yapılacak ve uygulanacak.

Uludağ Alanı’nda gerçekleştirilecek turizm hedefli sportif faaliyetler ile alana ait işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, müsaade verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığında olacak.

Planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile müdafaa, idare, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve öbür tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında ve işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu süreçlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordineli formda yürütülmesinde Uludağ Alan Başkanlığı yetkili kılınacak.

Uludağ Alanı hudutlarında kalan yerlerdeki gerçek ve hukukî şahıslara ilişkin taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına nazaran hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.

Uludağ Alanı’nda her cins ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi süreçleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. Bu planlar, Uludağ Alan Kurulu’nun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanı’nın oluru uyarınca Uludağ Alan Başkanlığınca yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra ilgili başka yönetimlerce yeni plan onaylanamayacak.

Teklifin birinci 5 unsurunun kabul edilmesi sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, alınan karar gereği çalışma müddetinin tamamlandığını belirterek, birleşimi, saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir